Welkom

MightythroughGod (English index)

Hierdie webwerf beoog om allerlei geloofsvrae en etiese vraagstukke te hanteer. Die onderwerpe word aangebied in kort video aanbiedings.

GELOOFSLEER
ETIEK
OPENBARINGSGESKIEDENIS

GELOOFSLEER
1. Die mens
  (G1 01) Skepping - Skeppingsdae 
(G1 02) Skepping -  Skepping van die mens 
(G1 02c) Skepping -  Skepping van die mens 
(G1 03) Die Christelike  huwelik
(G1 04) Getroud wees
  (G1 05) Simbole in die huwelik
   
2
.
Geloof
(G2 01) Geloof Wat is die inhoud van geloof?
(G2 02) Geloof Wat is ware geloof?
   
3
.
Die Heilige Skrif
(G3 01) Die Woord van God - Skrifgesag
  (G3 02) Die Woord van God - Insig vir almal
  (G3 03) Die Woord van God - Die Bybel en Wetenskap
   
4. Die Belydenisskrifte
  (G4 01) Belydenisskrifte -  Die Algemene Belydenisskrifte
  (G4 02) Belydenisskrifte -  Die Formuliere van Eenheid
   
5 Kerk
  (G5 01) Wat is die kerk
  (G5 02) Ware kerk se kenmerke
  (G5 03) Kerkeenheid
   
6 Kerkregeringstelsels
(G6 01) Kerkregeringstelsels
   
7 Volharding en lewe na die dood
  (G7 01) Volharding - Inleiding
(G7 02) Die volharding
(G7 03) Die Volharding – Hiernamaals
(G7 04) Die Volharding - eindoordeel en opstanding
   
8 Sonde
  (G8 01) Sonde - Die sonde in die engelewêreld
  (G8 02) Sonde - Die sondeval in die mensewêreld
   
9 Die Drie-enige God
  (G9 01) Die wese van God
  (G9 02) Die Name van God
  (G9 03) Wat ons van God glo - God die Heilige Gees
   
10 Die voorsienigheid van God
(G10) Voorsienigheid
   
11 Die leer van Christus
  (G11 01) Persoon van Jesus
  (G11 02) Werk van Jesus
  (G11 03) Die ampte van Jesus
   
   
12 Versoening
  (G12 01) Versoening - Inleiding
  (G12 02) Versoening  - Regstryd van Jesus
  (G12 03) Versoening  - Magstryd van Jesus
   
 13 Die heilsorde
(G13) Heilsorde
   
14 Dankbaarheid
  (G14 01) Dankbaarheid - goeie werke
  (G14 02) Dankbaarheid - Gebed.
  (G14 03) Dankbaarheid - Tien Gebooie
   
15 Bekering
(G15) Bekering
   
16 Die kerklike tug in die Gereformeerde Kerk
  G16 Kerklike tug
   
17 Die verbond
  (G17 01) Verbond – Inleiding enDie werkverbond
  (G17 02)  Die natuurverbond
  (G17 03) Die verbond met Abraham
  (G17 04) Die genadeverbond in Christus
  (G17 05) Die verbond - opsomming
   
18 Die Sakramente
  (G18 01) Die Sakramente - Inleiding
(G18 02) Die Sakramente - Die Doop
  (G18 03) Die Sakramente -Die Nagmaal
   
19 Die uitverkiesing
  (G19 01) Uitverkiesing Inleiding
  (G19 02) Die Uitverkiesing - Wat dit is
  (G19 03) Die Uitverkiesing - die mens se posisie
   
20 Die voleinding
G20 Die Voleinding
   
21

Die engele
(G21 01) Die Engele
(G21 02) Bose Geeste

 


ETIEK

In die afdeling oor etiek kan besprekings gekry word oor die volgende vraagstukke:

1. E1 Aborsie
2. E2 Attestaat
3. E3 Behoort aan 'n kerk
4. E4 Doodstraf
5. E5 Genadedood
6. E7 Homoseksualiteit
7. E9 Kunsmatige bevrugting
   

OPENBARINGSGESKIEDENIS

Voorwoord
Hierdie lesings word almal aangebied met dank aan die Clackfamilie wat hierdie webwerf tot stand gebring het om daardeur die evangelie van die Here Jesus Christus aan almal bekend te stel. Ek gee erkenning daaraan dat ek in die uitwerk en aanbieding van hierdie klomp lesings baie swaar leun op wyle prof. PJS de Klerk se Handboek vir Gewyde Geskiedenis, wyle prof. JH Kroeze se Handboek Bybelse Geskiedenis: Ou Testament en ds MJ Booyens se Laat my Lammers wei. Verder het ek ook verskillende kommentare gebruik. Ek het in alle gevalle my eie insigte daarby ingewerk. Ek het met prof. BJ de Klerk geskakel en sy vergunning gekry om die handboek van PJS de Klerk se teks as basis te gebruik. Die boek word nie gebruik om enige winste mee te maak nie. Bellville se Gereformeerde Kerk gebruik dit as katkisasie- en Bybelstudiehandleiding.

Thinus du Plessis
Clanwilliam 2014

   

Ou-Testamentiese Openbaringsgeskiedenis

A Die voor-Israelitiese geskiedenis
1. Die skepping
(G1 01) Skepping - Skeppingsdae  
(G1 02) Skepping -  Skepping van die mens 
(G1 02c) Skepping -  Skepping van die mens 
(G1 03) Die Christelike  huwelik
(G1 05) Simbole in die huwelik
2. Die proefgebod en sondeval
O2 01 Die Proefgebod
O2 02 Proefgebod. Die aanslag
O2 03 Proefgebod. Die Vonnis
3. Die skeiding wat onder die mense gevestig is
O3 01 Skeiding onder die mense. Kaïn en Abel offer
O3 02 Skeiding onder die mense. Kaïn vervloek
O3 03 Skeiding onder die mense. Set se geslag
4. Die sondvloed en toring van Babel
O4 01 Die Sondvloed Noag bou ark.
O4 02 Sondvloed. Noag se sonde
O4 03 Sondvloed. Die toring van Babel
5.

Roeping van Abram en die verbond
O5 01 Roeping van Abram
O5 02  Abram vertrek uit Haran
O5 03 Die Here verwoes Sodom en Gomorra
O5 04 Abram ontmoet die koning van Sodom en Melgisedek
O5 05 Die Here sluit ‘n verbond met Abram

6. Die voortgang van die verbond
O6 01 Die Voortgang van die Verbond. Ismael
O6 02 Voortgang van die verbond Isak
O6 03 Voortgang van die verbond. Rebekka
7. Jakob en Esau
O7 01 Jakob en Esau (hulle geboorte)
O7 02 Jakob en Esau (stryd oor eersgeboorteseën)
O7 03 Jakob en Esau (Jakob se vlug)
O7 04 Jakob en Esau (verblyf by Laban)
O7 05 Jakob en Esau (Pniël)
8. Josef en verder
O8 01 Josef (sy posisie)
O8 02 Josef (by Potifar)
O8 03 Josef (sy doel en betekenis)
9. Die plek van Moses in God se openbaringsgeskiedenis
O9 01 Moses se geboorte en opleiding
O9 02 Moses se roeping
O9 03 Moses terug Egipte toe
   
B Die ontstaan en vorming van die volk Israel
10. Die uittog
O10 02 Die Pasga en die Uittog
O10 01 Moses voor Farao
11. Op reis; Tien Gebooie; Verbond vernu
O11 01 Begin van die woestynreis
O11 02 Jetro bring Sippora Die Verbondsluiting
O11 03 Die Tien Gebooie
O11 04 Ontrou van Israel Moses doen voorbidding
12. Van Sinai af totdat Josua aangewys is as Moses se opvolger
O12 01 Tabernakel, Priesters en offers Nadab en Abihu
O12 02 Verdere reis  Verspieders
O12 03 Korag, Datan en Abiram
O12 04 Bevestiging van die Priesterskap
O12 05 Meriba Stryd teen Edomiete, Amoriete en Basan
O12 06 Aäron sterf Die koperslang
O12 07 Balak en Bileam Wraak op Midianiete
O12 08 Moses sterf Josua as Opvolger
13. Die verowering van Kanaän; Ragab en Gibeon
O13 01 Uitsending van twee verkenners Jerigo en Ai
O13 02 Verbond met Gibeoniete
O13 03 Rut na Kanaän
O13 04 Rut en Boas
14. Die tyd van die rigters – deel 1
O14 01 Godsdienstige verval na die inname van Kanaän
O14 02 Otniël tot Gideon
O14 03 Tola tot Abdon
15. Die tyd van die rigters – deel 2
O15 01 Simson
O15 02 Eli
O15 03 Samuel
16. Konings van die onverdeelde ryk – Saul
O16 01 Die volk begeer 'n koning
O16 02 Saul se koningskap
O16 03 Dawid as jong man
O16 04 Saul probeer Dawid doodmaak
O16 05 Dawid vlug na verskillende plekke
O16 06 Dawid en Nabal Daarna by die Filistyne
O16 07 Saul se einde
17. Konings van die onverdeelde ryk – Dawid
O17 01 Dawid koning in Hebron
O17 02 Jerusalem die politieke en Godsdienstige hoofstad
O17 03 Dawid se beplanning en oorloë
O17 04 Dawid en Batseba
O17 05 Dawid se kinders se skandes Absalom
O17 06 Dawid se laaste dae Salomo word koning
18. Konings van die onverdeelde ryk – Salomo
O18 01 Salomo vestig sy koningskap
O18 02 Salomo bou die tempel
   
C Israel: Die ryke Juda en Israel
19. Die skeuring van die Ryk tot met die wegvoerings in ballingskap
O19 01 Die skeuring Rehabeam regeer oor Juda
O19 02 Rehabeam en die Tienstammeryk se koningsgeskiedenis
O19 03 Opsomming van die konings van die twee ryke
20. Agab; Elia en Elisa
O20 01 Agab se goddeloosheid
O20 02 Agab se dood
O20 03 Elia se spanning met Agab
O20 04 Elia na Karmel
O20 05 Die einde van Elia
O20 06 Elisa Wonderwerke van genade
O20 07 Elisa Wonderwerke wat die oordeel van God openbaar
21. Israel en Juda word weggevoer
O21 01 Israel se einde Ballingskap in Assirië
O21 02 Juda in Ballingskap
O21 03 Die laaste wegvoering van Juda tydens Sedekia
22. Tydens die Ballingskap en daarna
O22 01 Daniël en Nebukadnesar
O22 02 Beeld in Dura Vriende in die vuuroond Nebukadnesar kranksinnig
O22 03 Belsassar Darius Daniël in die leeukuil
O22 04 Die terugkeer uit die Ballingskap Herbou van Tempel en stadsmuur
23. Die tydperk van Maleagi tot Christus
O23 Tydperk tussen Maleagi en die koms van die Here Jesus

Nuwe-Testamentiese Openbaringsgeskiedenis

1. Jesus by ons op die aarde
 

NT01 01 Messiasbeloftes in die Ou Testament
NT01 02 Volheid van die Tyd
NT01 03 Geboorte van Die Here Jesus
NT01 04 Wyse Manne. Kindermoord
NT01 05 Die Here Jesus se Jeug
NT01 06 Johannes Die Doper
NT01 07 Johannes Die Doper (vervolg)
NT01 08 Die Here Jesus se Doop en versoeking
NT01 09 Eerste Dissipels. Wonderwerke

   
2. Jesus se openbare optrede
 

NT02 01 Tempelreiniging. Gesprekke
NT02 02 Om die kruis op te neem en die Here Jesus te volg
NT02 03 Die verheerliking op die berg
NT02 04 Doel van Jesus se wonderwerke
NT02 05 Gelykenisse van Jesus
NT02 06 Jesus se laaste intog in Jerusalem
NT02 07 Die Paasmaaltyd en instelling van die Nagmaal

   
3. Van Jesus se vonnis tot sy opstanding en verskynings
NT03 01 Die Here Jesus voor die Joodse Raad Voor Pilatus
NT03 02 Die Here Jesus voor Herodus Pilatus
NT03 03 Golgota
NT03 04 Kruiswoorde Begrafnis
NT03 05 Die Here Jesus staan op
NT03 06 Verskynings van die Here Jesus
NT03 07 Hemelvaart van die Here Jesus
   
4. Die kerk in die Nuwe Testament
NT04 01 Pinkster
NT04 02 Petrus se toespraak Stephanus Kerk vervolg
   
5. Paulus en ander apostels; Die Kerk in die Wêreld
NT05 01 Paulus Bekering en roeping
NT05 02 Petrus se optrede
NT05 03 Kerkvergadering in Jerusalem
NT05 04 Die kerk in die wêreld Briewe van Paulus Optrede van Apostels

 

Home  |  Sermons  |  Books  |  Biography  |  Beliefs  |  Contact Details